عنوان: عده زن با علم به عدم نزديکي
سوال :
آیا بدون نزدیکی کردن باز هم باید زن عده نگه دارد ؟
پاسخ:

لازم نیست.