عنوان: عده زنا
سوال :

آيا زنا عدّه دارد؟ در صورتى كه با زانيه ازدواج موقت انجام شده باشد، چطور؟


پاسخ:

آن زن عده ندارد ولی دیگری باید مراعات کند.