عنوان: حکم ازدواج در عده وفات
سوال :
در عده وفات زنی ازدواج می کند. آیا این ازدواج صحیح بوده است؟
پاسخ:

باید بعد از عده دوباره عقد خوانده شود.