عنوان: حکم طلبه شدن در عصر حاضر
سوال :

در عصر حاضر طلبه شدن برای افراد مستعد واجب عینی است یا کفائی؟


پاسخ:

واجب کفائی است.