عنوان: حکم بازي بيليارد
سوال :

با توجه به اينكه اخيرا در كشور بازي بيليارد رونق يافته و حتي در شهر هاي كوچك نيز باشگاههاي مربوط به اين بازي يافت مي شود، نظر شما در مورد اين بازي چيست؟


پاسخ:

جایز نیست.