عنوان: حکم شطرنج
سوال :
آيا بازى با شطرنج در عصر حاضر اشكال دارد؟
پاسخ:

جایز نیست.