عنوان: نظر معظم له پيرامون ورزش
سوال :
به طور کلي نظر حضرتعالي درباره ورزش کردن چیست؟
پاسخ:

بسیار خوب است.