عنوان: حکم ورزش بانوان
سوال :
از نظر شرعى ورزش بانوان چه حكمى دارد؟  
پاسخ:

اگر نامحرم نباشد و احتمال مفسده هم نباشد، جایز است.