عنوان: حکم ورزش همراه با جراحت و کبودي
سوال :

صدمات ناشى از برخى ورزش ها بسيار زياد است، به طورى كه در بسيارى موارد موجب جراحت، كبودى يا سرخ شدن و مانند آن مى شود. حکم فعالیت کردن در این نوع رشته های ورزشی چیست؟


پاسخ:

جایز نیست.