عنوان: گفتن سلام نماز زودتر از امام جماعت
سوال :

  اگر نمازگزار ، زودتر از امام جماعت و عمداً سلام نماز را بگوید و نماز را تمام کند، نمازش باطل می شود؟  


پاسخ:

نماز او صحیح است ولی از ثواب آن کاسته می شود.