عنوان: خواندن نماز غفيله به عنوان نافله مغرب
سوال :

بین نماز مغرب و عشاء هم نافله وارد شده و هم غفیله، اولاً بفرمائید از نظر روایات کدام یک از این دو نماز مقدم بر دیگری است؟

ثانیاً آیا خواندن نماز غفیله جای دو رکعت یا چهار رکعت نافله مغرب را می گیرد یا خیر؟


پاسخ:

اگر بتواند هر شش رکعت را بخواند و اگر مقدور نیست هر مقدار که مقدور است بخواند و غفیله مقدم است و اگر دو رکعت نافله به عنوان غفیله بخواند خوب است.