عنوان: خرافات در عزاداري‌
سوال :

خرافات موجود در عزاداری‌های مذهبی درحال حاضر کدام است؟


پاسخ:

تشريفات،گريه هاي افراطي، مداحي هاي دروغ، ني زدن، به كاربردن آلات موسيقي و مانند اينها، خرافت است.