عنوان: حکم دريافت و پرداخت سود بانک
سوال :

در زمان فعلى پول گذاشتن در بانك ها چه صورتی دارد؟ آيا مى‌توان سودى كه بانك براى حساب‌هاى پس انداز پرداخت مى‌كند را گرفت؟ و همچنين قرض گرفتن از بانك و دادن بهره چه حکمی دارد؟


پاسخ:

اگر تحت یکی از عقود اسلامی باشد جایز است.