عنوان: محل مصرف کارمزد وام
سوال :

قرض الحسنه ای داریم که امور مربوط به آن را چند نفر از دوستان بدون دریافت حقوق و صرفاً محض رضای خداوند انجام می دهند. به همین دلیل هزینه های جاری آن بسیار اندک است و کارمزد دریافتی از وام ها افزون بر هزینه ها می باشد و مبالغ کارمزدها به سرمایه صندوق اضافه می گردد و در جهت ارائه خدمات بیشتر به وام گیرندگان استفاده می گردد.

 الف)لطفا بفرمایید اخذ اینگونه کارمزد چه حکمی دارد؟

 ب)آیا می توان حقوقی برای کارمندان در نظر گرفت و با رضایت آنان این حقوق به صندوق بخشیده شود؟


پاسخ:

به عنوان کارمزد جایز است، گرچه نباشد خیلی بهتر است.