عنوان: علت حرمت روزه براي مسافر
سوال :

چرا مسافر نمی تواند روزه بگیرید؟ آیا این حکم برای قرون گذشته نبوده که کوتاه ترین فاصله بيست ساعت بوده اما امروزه دورترین فاصله از ایران هفت ساعت است؟ چرا باید بعد از 24 کیلومتر افطار کرد؟


پاسخ:

یک حکم الهی است و باید همه زمان ها به آن عمل کرد.