عنوان: نهي پدر از عمل مستحب
سوال :

اگر انسان به کسی قول دهد که برای او کاری را انجام دهد و آن کار هم مستحب یا نهایتاً مباح باشد، ولی پدر وی او را از انجام آن کار منع نماید، در اینجا باید از حرف پدر اطاعت کند و خلف وعده کند یا اینکه به حرف پدر توجهی نکند و قول و وعده اش را عملی سازد ؟


پاسخ:

اگر نهی کند، قول او مقدم است.