عنوان: صحّت طلاق اجباري
سوال :

جوانی هستم که همسرم مدت 7 ماه است که ترک منزل نموده و قصد طلاق دارد. لذا به خاطر این مسئله و نیز شناخت کامل از عدم تمکن مالی اینجانب مطالبه مهریه نموده و با این شرایط پیشنهاد طلاق توافقی کرده است. اینجانب نیز به خاطر فشار و سایر موارد مجبور به این کار شده‌ام. خواهشمند است بفرمائید آیا با توجه به رضایت قلبی اینجانب و نیز در شرایط فشار، آیا با توجه به اينکه مجبور شده‌ام و رضایت قلبی ندارم، این طلاق صحیح است؟


پاسخ:

طلاق صحیح است.