عنوان: عدم آگاهي از صبح شدن در موقع انجام يکي از مبطلات
سوال :

اگر در ماه‌ رمضان‌، بعد از تحقيق‌ يقين‌ كند كه‌ صبح‌ نشده‌ و كاري‌ كه‌ روزه‌ را باطل‌ مي‌كند انجام‌ دهد و بعد معلوم‌ شود صبح‌ بوده‌، چه‌ وظيفه‌اي‌ دارد؟


پاسخ:

روزه او صحيح‌ است‌.