عنوان: نگاه‌ ناخواسته و مکرر به نامحرم
سوال :

باتوجه به حرمت شرعي نگاه به نامحرم و وضعيت نامناسب حجاب و پوشش ،حكم نگاه‌هايي كه ناخواسته وبه صورت مكرر، بدون ريبه انجام مي پذيرد چيست؟


پاسخ:

به اندازۀ ممکن  بايد از نگاه به آن‌ها اجتناب کند.