عنوان: انصراف از ادامه روزه چه حکمي دارد؟
سوال :

اگر در بين‌ روزه‌ از ادامه آن‌ منصرف‌ شود ولي‌ كاري‌ كه‌ روزه‌ را باطل‌ مي‌كند انجام‌ ندهد، آيا اين‌ انصراف‌ موجب‌ بطلان‌ روزه‌ است‌ يا مي‌تواند ادامه‌ دهد؟


پاسخ:

باطل‌ نيست‌ و مي‌تواند ادامه‌ دهد.