عنوان: چه كنيم در عزادارى اشكمان جارى شود؟
سوال :

چه كنيم در جلسات عزادارى اشكمان جارى شود و دلمان بسوزد؟


پاسخ:

در نهج البلاغه شريف وارد شده است كه خشكى چشم در اثر قساوت دل است و قساوت دل در اثر گناه و معصيت است؛ بنابر اين هر چه گناهمان كمتر شود، دلهايمان صاف تر خواهد شد و هر چه دلهايمان صاف تر شود، اشكهايمان جارى تر خواهد بود.