عنوان: فروبردن غذاي بين دندانها در طول روز
سوال :

اگر موقع‌ سحري‌ خوردن‌، غذا بين‌ دندانها برود و در طول‌ روز پائين‌ برود روزه‌اش‌ چه‌ صورتي‌ دارد؟


پاسخ:

اگر عمداً فرو نداده‌ باشد مانعي‌ ندارد.