عنوان: خمس وام دانشجويي
سوال :

وام دانشجويي اگر يك سال از آن بگذرد به آن خمس تعلق مي گيرد؟


پاسخ:

اگر اقساط آن را نداده باشد، خمس ندارد.