عنوان: برزخ براي توبه کننده چگونه است؟
سوال :

آيا كسي كه توبه نصوح مي‌كند و به گناهي باز نمي‌گردد، در برزخ عذاب مي‌شود؟


پاسخ:

عذاب ندارد، بلکه پاداش توبه را هم دارد.