عنوان: نيت روزه قضا قبل از مغرب در صورتي که به مبطلات دچار نشده باشد
سوال :

اگر كسي‌ تا قبل‌ از اذان‌ مغرب‌ هيچيك‌ از مبطلات‌ روزه‌ را انجام‌ نداده‌ باشد آيا مي‌تواند نيت‌ روزه قضا كند؟


پاسخ:

مي‌تواند نيت‌ روزه مستحبي‌ كند ولي‌ اگر تا قبل‌ از ظهر (چيزي‌ نخورده‌ باشد) ــ(كاري‌ كه‌ روزه‌ را باطل‌ مي‌كند انجام‌ نداده‌ باشد)ــ مي‌تواند نيت‌ روزه قضا كند.