عنوان: حيازت حيوانات در حال انقراض
سوال :
حيازت حيوانات درحال انقراض چه حكمي دارد ؟
پاسخ:
بیابان ها و آنچه در آنجا است، من جمله حیوان ها، مربوط به حکومت اسلامی است و او حق دارد از استفادۀ دیگران جلوگیری کند.