عنوان: رفع بيماريهاي دندان
سوال :

آيا روزه‌ دار مي‌تواند دندان‌ بكشد يا پر كند و يا جرم‌گيري‌ نمايد؟


پاسخ:

جايز است‌ ولي‌ بايد مواظبت‌ كند چيزي‌ از خون‌ دارو و آب‌ فرو ندهد.