عنوان: استشمام داروي بي حسي
سوال :

اگر داروي‌ بي‌ حسّي‌ يا بيهوشي‌ را از طريق‌ بيني‌ استعمال‌ كند و طعم‌ دارو يا خود دارو به‌ حلق‌ روزه‌دار برسد روزه‌دار چه‌ وظيفه‌اي‌ دارد؟


پاسخ:

اشكال‌ ندارد. ــ(روزه‌اش‌ صحيح‌ است‌.)ــ