عنوان: تغییر تقدیرات الهی
سوال :

منظور از تقدیرات الهی چیست و تسلیم بودن در برابر تقدیرات الهی چگونه است؟ آیا تقدیرات الهی برای انسان ثابت است یا انسان می‌تواند با دعا تقدیرات الهی را تغییرداده و آن را آن گونه که خود بخواهد رقم بزند؟!


پاسخ:

تقديرات الهي آن است که خداوند متعال براي انسان تعيين کرده است و تغيير نمي‌کند، مگر اينکه بندگان با اختيار و ارادۀ خود، زمينۀ تقديرديگري را براي خود فراهم کنند. به عبارت ديگر تقدير از جانب خداوند است، اما بندگان با اختيار، اراده و همّت خود، زمينه ساز و فراهم آورندۀ آن تقدير هستند.