عنوان: فرو بردن مخاط سينه و بيني
سوال :

اگر انسان‌ در هنگام‌ روزه ماه‌ رمضان‌ خلط‌ سينه‌ و بيني‌ داشته‌ باشد و نتواند آن‌ را بيرون‌ بياورد و مجبور باشد آن‌ را فرو ببرد، آيا روزه‌اش‌ اشكال‌ پيدا مي‌كند؟ و بطور كلي‌ آيا فرو بردن‌ خلط‌ و مخاط‌ سينه‌ و بيني‌ جايز است‌؟


پاسخ:

تا زماني‌ كه‌ در فضاي‌ دهان‌ نيامده‌ است‌ فرو بردن‌ آن‌ جايز است‌.