عنوان: شادی در دین چیست؟
سوال :

آيا در دين اسلام شادي وجود دارد يا خير؟ محتواي اين شادي در مجالس عقد و عروسي يا در اعياد مذهبي، باید چگونه باشد تا اسلام آن را امضاء نمايد؟


پاسخ:

مسلّماً اسلام شادي دارد و سفارش به آن نيز شده است و بسياري گفتارها، مخصوصاً اگر خنده‌آور باشد و بسياري از منظره‌ها نظير آب، سبزه‌ها، زيباييها و بسياري از کردارها نظير ورزش ملايم و راه رفتن، مخصوصاً در ميان سبزه‌زار شادی‌آور است و سفارش روي آن شده است؛ چنان‌که بسياري لذّات روحي نظير تعلیم و تعلّم‌ و عبادت، نشاط عجيبي دارد. امّا آنچه از نظر اسلام حرام است، چيزهايي است که نشاط‌‌‌‌نما است و غريزۀ جنسي يا هوی و هوس و شهوت انسان را تحريک می‌کند و واقعاً نشاط نيست و بايد از این گونه چیزها پرهيز شود.