عنوان: تزريق خون
سوال :

آيا تزريق‌ خون‌ به‌ بدن‌ موجب‌ ابطال‌ روزه‌ مي‌شود؟


پاسخ:

نظير آمپول‌ است‌ اشكال‌ ندارد.