عنوان: اقتداء به امام جماعتی که لرزش بدن دارد
سوال :

امام جماعتی به خاطر کهولت سنّ و ضعف جسمی؛ هنگام قیام مقداری بدن او لرزش دارد. لطفاً پاسخ فرمایید آیا می توان به ایشان اقتدا نمود؟


پاسخ:

اشکال ندارد.