عنوان: جويدن آدامس و ....
سوال :

آيا جويدن‌ آدامس‌، بردن‌ وسائل‌ دندان‌ پزشكي‌ داخل‌ دهان‌، آندسكوپي‌ معده‌، مبطل‌ روزه‌ است‌؟

 


پاسخ:

كليه اينها و نظير آن‌ اشكال‌ ندارد مگر ذرّاتي‌ به‌ واسطه آن‌ داخل‌ حلق‌ شود. ولي‌ آدامس‌ جويدن‌ گر چه‌ ذرّات‌ آن‌ داخل‌ در حلق‌ نشود بسيار بد است‌ چون‌ شبيه‌ به‌ افطار است‌.