عنوان: استعمال دخانيات
سوال :

استعمال‌ سيگار براي‌ شخص‌ روزه‌دار چه‌ حكمي‌ دارد؟


پاسخ:

روزه‌ را باطل‌ مي‌كند.