عنوان: شرايط دود و بخاري که مبطل است
سوال :

آيا در دود و بخار و غبار، غلظت‌ را شرط‌ مي‌دانيد يا خير؟ و آيا مثل‌ بخار حمّام‌ كه‌ بخار معمولي‌ است‌ و بخار سماور در حال‌ جوش‌ كه‌ مشتمل‌ بر ذرّات‌ آب‌ است‌، مبطل‌ روزه‌ است‌؟ و هر دو بخار اگر داخل‌ دهان‌ شود و تبديل‌ به‌ آب‌ شود، آيا مبطل‌ روزه‌ است‌؟


پاسخ:

بلي‌ بايد غليظ‌ باشد ولي‌ اگر نظير بخار در دهن‌ مبدّل‌ به‌ آب‌ شود بايد آن‌ را بيرون‌ كرد.