عنوان: شرط عدالت در امام جماعت
سوال :

آیا عدالت امام جماعت برای مأمومین باید اثبات گردد؟


پاسخ:

باید به عدالت او اطمینان داشته باشند و اطمینانی که عموم مردم به عدالت روحانیون دارند کافی است.