عنوان: راهکار علاقه‌مند شدن فرزندان به نماز و حجاب
سوال :

برای علاقه‌مندی فرزندان به اقامۀ نماز و رعایت حجاب چه راهکاری پیشنهاد می‌فرمایید؟


پاسخ:

در این زمینه دو نوع راهکار وجود دارد:

1- راهکار علمی: بیان وجوب و تبیین امتیازات نماز و حجاب برای فرزند، با تلطّف و مهربانی.

2-راهکار عملی: تقیّد پدر و مادر به واجبات، به خصوص نماز و حجاب و خوش‌رفتاری و مهربانی با فرزند هنگام اقامه نماز و انجام واجبات، به گونه‌ای که فرزند از لحظات انجام واجبات توسط پدر و مادر، خاطره خوشی داشته باشد.