عنوان: بخار حمام
سوال :

در روز ماه‌ رمضان‌ وقتي‌ مي‌خواستم‌ غسل‌ كنم‌ با آب‌ گرم‌ غسل‌ مي‌كردم‌، آيا روزه‌ام‌ باطل‌ شده‌؟ چون‌ نمي‌دانستم‌ بخار روزه‌ را باطل‌ مي‌كند، بخار بايد چقدر باشد تا روزه‌ را باطل‌ كند؟


پاسخ:

غسل‌ شما صحيح‌ است‌ و اين‌ گونه‌ بخار روزه‌ را باطل‌ نمي‌كند.