عنوان: بيرون آمدن مني داخل مجري
سوال :

روزه‌ داري‌ كه‌ محتلم‌ شده‌، اگر بداند مني‌ در مجري‌ مانده‌ و در صورتي‌ كه‌ پيش‌ از غسل‌ بول‌ نكند، بعد از غسل‌ مني‌ از او بيرون‌ مي‌آيد، آيا لازم‌ است‌ قبل‌ از بول‌ غسل‌ كند؟

 


پاسخ:

اگر بول‌ نكرد و غسل‌ كرد، غسل‌ او و روزه او اگر روزه‌ دار باشد صحيح‌ است‌ ولي‌ هر وقت‌ كه‌ غسل‌ كرد و آن‌ مني‌ باقي‌ مانده‌ بيرون‌ آمد بايد دوباره‌ غسل‌ كند و ضرر به‌ روزه‌اش‌ نمي‌زند.