عنوان: حکم اعمال کسی که غسل را ناقص انجام می‌داده است
سوال :

شخصي که سهواً يا اشتباهاً غسل‌هاي خود را به صورت ناقص انجام مي‌داده است، در مورد نماز، روزه، حج و ساير اعمال گذشته چه تکليفي دارد؟


پاسخ:

اگر سر و گردن و طرف راست و چپ را مي‌شسته، ولي ناقص بوده است، گذشته‌ها قضا ندارد.