عنوان: فراموش کردن غسل حيض و نفاس براي زن
سوال :

اگر زن‌ غسل‌ حيض‌ يا نفاس‌ را فراموش‌ كند و بعد از يك‌ يا چند روز يادش‌ بيايد، روزه‌هايي‌ كه‌ گرفته‌ است‌ چه‌ صورتي‌ دارد؟


پاسخ:

روزه‌هاي‌ او نظير جنبي‌ (است‌) كه‌ غسل‌ را فراموش‌ كند، صحيح‌ است‌.