عنوان: امر به ‌معروف و نهی از منکر توسط والدین
سوال :

والدين تا چه حدّي مي‌توانند فرزندان خود را براي انجام واجبات و ترک محرّمات تحت فشار قرار دهند؟


پاسخ:

به هر اندازه که بشود باید آنان را به انجام واجبات و ترک محرّمات تشويق و ترغيب کنند، و بايد از تلطّف و مهربانی شروع شود، مگر تأثیر نداشته باشد یا ضرر داشته باشد و لجباز شوند.