عنوان: برخورد پیشانی دو بار به مهر
سوال :

اگر در سجده پیشانی دو بار به مهر بخورد، دو سجده حساب مي‌شود؟


پاسخ:

اگر بدون اراده باشد، یک سجده محسوب مي‌شود.