عنوان: کثیر السفر
سوال :

چند روز یک بار به سفر رفتن، انسان را کثیرالسّفر می‌کند؟


پاسخ:

هر ده روز یک مرتبه.