عنوان: مانع شدن موی سر در تماس پیشانی و مهر
سوال :

اگر در سجده، موی سر، مانع از تماس پیشانی و مهر شود، چه باید کرد؟


پاسخ:

اگر مي‌تواند مو را عقب یا کنار بکشد و الاّ نماز باطل است.