عنوان: نمازخواندن در منزل یا در مسجد
سوال :

نمازخواندن در اوّل وقت و در منزل بهتر است يا با کمي تأخير و به صورت فرادا در مسجد؟


پاسخ:

با کمی تأخیر در مسجد خواندن افضل است و بهتر از هر دو، جماعت است.