عنوان: حکم تکالیف بر افراد غیر بالغ
سوال :

آیا تکلیفی بر غیر بالغ (ولو ممیّز) قابل تصوّر است؟


پاسخ:

تکالیف برای غیر بالغ، مقام تنجّزش تمام نیست، امّا مقام فعلیّت دارد، لذا کلّیۀ عبادات برای او مشروع است و کلیّۀ محرّمات برای او محرّم است، ولی چون منجّز نیست، احکام محرّمات را ندارد.