عنوان: کفاره خوردن روزه هايي که بدليل عذر شرعي نگرفته و الان به ياد ندارد
سوال :

اگر دختري‌ نداند از ابتداي‌ بلوغ‌ كه‌ در ماه‌ رمضان‌ به‌ علّت‌ عذر شرعي‌ روزه‌ خورده‌، آيا روزه‌هاي‌ آن‌ سال‌ را گرفته‌ و يا بعد از ماه‌ رمضان‌ بعدي‌ گرفته‌، چگونه‌ بايد كفّاره روزه‌ها را بدهد؟ البته‌ اين‌ مربوط‌ به‌ سال‌هاي‌ اوّل‌ بوده‌، بعد از واقف‌ شدن‌ به‌ اين‌ مسأله‌ كه‌ بايد كفّاره‌ دهد تمام‌ روزه‌هاي‌ هر سال‌ را قبل‌ از ماه‌ رمضان‌ بعدي‌ مي‌گرفته‌، وظيفه او چيست‌؟

 


پاسخ:

گذشته‌ها اشكال‌ ندارد.