عنوان: بازگرداندن نیت نماز در حین نماز
سوال :

بازگرداندن نیت نماز در حین نماز، از نماز واجب به نافله، چه حکمی دارد؟


پاسخ:

جایز نیست، مگر داعی عقلایی داشته باشد.